СТОБЕЙ ИОАНН

    СТОБЕЙ ИОАНН (Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος) (нач. 5 в. н. э.), знаменитый античный доксограф и педагог, составитель антологии «выдержек, изречений и наставлений» в 4 кн. (ἐκλογῶν ἀποφθεγμάτων ὑποθηκῶν), первоначально предназначенной для обучения его сына Септимия. Традиционно, на основании рукописной традиции, компендий С. делят на две части: «Эклоги» (кн. 1 - физика, кн. 2 — этика) и «Флорилегиум» (кн. 3—4 гномика, популярная моралистика). Антология организована по тематическому принципу (всего физический раздел содержит 60 глав-тем, этический - 46), но внутри каждой темы материал раполагается соответственно хронологии цитируемых философов и поэтов, причем сначала, как правило, излагаются те авторы, которые представлены оригинальными цитатами, а потом идут пересказанные мнения.
    Среди источников С. — «Мнения» Аэтия, «Эпитоме» Ария Дидима, Псевдо-Плутарх «О Гомере».
    Текст: Ioannis Stobaei Anthologii libri duo priores qui inscribi soient eclogae physicae et ethicae. Ed. C. Wachsmuth. Vol. 1-2. В., 1884 (repr. 1973); Ioannis Stobaei Anthologii libri duo posteriores. Ed. O. Hense. Vol. 1-3. В., 1894-1912 (repr. 1973).
    Лит.: Mansfeld J., Runia D. T. Aetiana: The Method and Intellectual Context of a Doxographer. Vol. I. Sources. Leiden; N. Y.; Köln, 1997, p. 196-271; Hense O. Ioannes Stobaios, - RE 9, 1916, cols. 2549-2586.
    M. А. СОЛОПОВА


Античная философия 

СТОИЦИЗМ →← СТИЛЬПОН

T: 0.083291981 M: 3 D: 3